Økonomi - tal og statistik – Københavns Universitet

Økonomi

8.441 millioner kroner i omsætning
1.667 millioner kroner i egenkapital

Årsomsætning 2016

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

8.441.380

Angivet i tusinde kr.

Indtægter 2016

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1. Uddannelse 2.211.279

1.1 Heltidsuddannelse 2.042.618
A. Bachelor/kandidat 1.821.511
B. Selvbetalende studerende 17.616
C. Færdiggørelsesbonus 190.624
D. Aktiverede (AF) 1.517
E. Småfag 11.350
1.2 Deltidsuddannelse 49.967
A. Tilskud 15.809
B. Deltagerbetaling 34.129
C. Aktiverede (AF) 29
1.3 Udvekslingsstuderende 18.020
1.4 Fripladser og stipendier 16.903
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv. 83.772

2. Forskning 2.896.671

2.1 Forskning 2.896.671
A. Basistilskud  2.896.671
B. Sektorrelateret forskning 0

3. Eksterne midler 2.801.371

3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.397.598
A. Danske offentlige kilder 1.064.032
B. Danske private kilder 915.488
C. EU 295.482
D. Øvrige udenlandske kilder 122.596
E. Heraf overhead 360.323*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 106.310
A. Andre tilskud 106.310
B. Heraf overhead 0**
3.3 Retsmedicin 220.492
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 76.970

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 25.616

4.1 Tilskudsbevilling 4.500
4.2 Basistilskud fra UBST 21.116

5. Øvrige tilskud 314.437

5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 398.619
5.3 Administrative effektiviseringer -84.181

6. Øvrige indtægter 221.668

6.1 Financielle indtægter (netto) 29.665
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 68.440
6.4 Øvrige indtægter 123.564

Indtægter i alt (inkl. finansielle poster)

8.471.043

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2

Ordinære driftsomkostninger 2016

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2016.

Løn - VIP 3.023.004
Løn - TAP-FU 752.439
Løn - TAP-AS 1.239.750
Bygningsdrift 1.779.010
Øvrig drift 1.394.879
Afskrivninger 138.440
Ordinære driftsomkostninger i alt 8.327.521


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2016

Indtægter 8.471.043
Udgifter 8.327.521
Årsresultat 143.523


Angivet i tusinde kr.

Balance 2016

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 1.667.782
1.2 Balancesum 5.820.788


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte omkostninger 2016

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til en ministeriel vejledning fra december 2012, dog med bygninger udvist som særskilt formål.

De formålsfordelte omkostninger er i forhold til omkostningerne i årsrapporten teknisk reguleret (i 2016 med i alt 55,4 mio.kr.), og de summerede tal er derfor ikke ens.

1. Uddannelse 1.699.567

1.1 Heltidsuddannelse 1.151.708
1.2 Deltidsuddannelse 41.878
1.3 Øvrige uddannelser 62.302
1.4 Uddannelsesledelse og administration 443.679

2. Forskning 3.709.876

2.1 Forskning 2.558.974
2.2 Forskeruddannelse 813.203
2.3 Forskningsledelse og administration 337.699

3. Formidling og vidensudveksling 286.332

3.1 Formidling 213.064
3.2 Vidensudveksling 34.662
3.3 Forskningsledelse og administration 38.606

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 226.222

4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 214.791
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 11.431

5. Generel ledelse, administration og service 590.909

5.1 Ledelse og administration 590.909
5.2 Servicefunktioner -

6. Bygninger 1.869.965

6.1 Bygningsdrift, -administration og -service 1.869.965

Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.